Ustawa żłobkowa – spis treści

Dz. U. 2011, nr 45, poz. 235.
USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1-6).

Rozdział 2. Żłobek i klub dziecięcy (art. 7-25).

Rozdział 3. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych (art. 26-35).

Rozdział 4. Dzienny opiekun (art. 36-47).

Rozdział 5. Szkolenia (art. 48-49).

Rozdział 6. Niania (art. 50-53).

Rozdział 7. Nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami (art. 54-57).

Rozdział 8. Finansowanie i zlecanie zadań z zakresu opieki (art. 58-64).

Rozdział 9. Zmiany w przepisach obowiązujących (art, 65-74).

Rozdział 10. Przepisy przejściowe (art. 75-78).

Rozdział 11. Przepis końcowy (art. 79).

Art. 1.

Ustawa określa:

1) zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;

2) warunki świadczonych usług;

3) kwalifikacje osób sprawujących opiekę;

4) zasady finansowania opieki;

5) nadzór nad warunkami i jakością sprawowanej opieki.

 

Art. 2.

1. Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 może być organizowana w formie żłobka lub klubu dziecięcego, a także sprawowana przez dziennego opiekuna oraz nianię.

2. W ramach opieki realizowane są funkcje: opiekuńcza, wychowawcza oraz edukacyjna.

3. Opieka nad dzieckiem może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym — 4 rok życia.

4. W przypadku, gdy dziecko, które ukończyło 3 rok życia umieszczone jest w żłobku lub klubie dziecięcym albo jest objęte opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna, rodzice tego dziecka, są zobowiązani do złożenia podmiotowi prowadzącemu opiekę oświadczenia o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym.

 

Art.3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o rodzicach rozumie się przez to także opiekunów prawnych oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

 

Art. 4.

Osoby sprawujące, na podstawie ustawy, opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 podlegają obowiązkowym badaniom sanitarno -epidemiologicznym zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 257, poz. 1723).

Art. 5.

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego:

1) monitoruje proces realizacji ustawy;

2) upowszechnia informacje o formach opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3;

3) inspiruje badania, ekspertyzy i analizy dotyczące systemu opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3;

4) prowadzi pilotażowe programy dotyczące wczesnej edukacji dziecka, ewaluacji jakości opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 i systemu nadzoru nad różnymi formami opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3.

 

Art.6.

Rada Ministrów składa corocznie Sejmowi i Senatowi, w terminie do dnia 30 września, sprawozdanie z realizacji ustawy.

Art. 7.

1. Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia.

2. Opieka w klubie dziecięcym jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 1 roku życia.

 

Art. 8.

1. Żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić:

1) gminy;

2) osoby fizyczne;

3) osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

2. Gmina tworzy żłobki i kluby dziecięce w formie gminnych jednostek budżetowych.

3. Żłobkiem lub klubem dziecięcym jest każda jednostka organizacyjna, która niezależnie od jej nazwy wykonuje zadania określone w art. 10.

 

Art. 9.

1. Podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1, prowadzące żłobki lub kluby dziecięce mogą dla celów organizacyjnych połączyć je w zespół i określić zasady działania zespołu. Połączenie nie narusza odrębności żłobków lub klubów dziecięcych w zakresie wpisu do rejestru. Przepisy art. 11 stosuje się odpowiednio.

2. Dyrektor zespołu jest dyrektorem żłobka lub osobą kierującą klubem dziecięcym.

3. Dyrektorem zespołu żłobków lub klubów dziecięcych może być osoba, która posiada co najmniej roczne doświadczenie w kierowaniu żłobkiem lub klubem dziecięcym.

4. Gmina tworzy zespoły żłobków lub klubów dziecięcych w formie gminnych jednostek budżetowych.